Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Kirkegårdsvedtægt


VEDTÆGT for  

Kirkegård: Måbjerg                      Provsti: Holstebro
Kommune: Holstebro                   Stift:     Viborg  

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

§ 1.
Kirkegården ejes af Måbjerg kirke og bestyres af Måbjerg menighedsråd.

§ 2.
Kirkegårdens drift forestås af det af Måbjerg og Ellebæk menighedsrådene nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til Måbjerg menighedsråd.

§ 3.
Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Kirkegårdsprotokollen kan føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system. Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder.

§ 4.
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest og manden anbringes i nordsiden, bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse.

§ 5.
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

§ 6.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7.
Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.
Stk. 8. Ved erhvervelse og fornyelse, skal der betales et gebyr ifølge punkt D. takster. 

§ 8.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9.
Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10.
Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke.

§ 11.
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 2 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12.
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13.
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning.

§ 14.
Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. S
tk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning.

§ 15.
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder.

§ 16.
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Kirkegårdsudvalget sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På kirkegårdsudvalgets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler kirkegårdsudvalget.

Gravstedernes vedligeholdelse.

§ 17.
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler den af kirkegårdsudvalget bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19.
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave.

§ 20.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 10 år (Børn indtil 2 år).

§ 21.
En gravplads for en voksen skal være 2,60 x 1,20 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. I kvarter 16, 18 og 19 gælder følgende mål for kiste: Kistegrav 1,5 x 3,0 m.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22.
Anvendes jern-, zink- eller egetræskiste eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materialer, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23.
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave.

§ 24.
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.

§ 25.
Et urnegravsted skal være 1,00 x 0,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. I kvarter 16, 18 og 19 gælder følgende mål for urnegrave: Urnegrav 1,5 x 1,5 m. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Stk. 3 Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26.
Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.
Stk. 2 Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser.

§ 28.
Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29.
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

C. Ordensbestemmelser.

§ 30.
1) Kirkegården er åben fra kl. 0 til kl. 24
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9) Hunde skal føres i snor.
10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
13) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
15) Der må ikke anvendes nogen form for el-drevne lamper/lygter incl. solcellelamper. Hvis der anvendes stearinlys skal de være hvide.
16) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

D. Takster.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

§ 31.
Taksterne følger Holstebro Provsti takster.

§ 32.
For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken betales pr. gravplads: Takster følger Holstebro Provsti takster. For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken  og for medlemmer af valgmenigheder betales pr. gravplads: Taksterne følger Holstebro Provsti takster.

§ 33.
En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år og højst 10 år.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34.
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: Taksterne følger Holstebro Provsti takster. For arbejder ud over renholdelsen – for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o. lign. – betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

§ 35.
Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Takster følger Holstebro Provsti takster. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget.

§ 36.
For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales følgende beløb for en fredningsperiode: Taksterne følger Holstebro Provsti takster. Den andel der vedrører vedligeholdelse er en momspligtig ydelse. De angivne priser ovenfor er derfor inkl. moms. Fordelingen vil fremgå af fakturaen.

§ 37.
For gravning, tilkastning og planering af en grav betales: Intet for medlemmer af folkekirken. For ikke-medlemmer gældende takster. Taksterne følger Holstebro Provsti takster. Taksterne i §§ 32 samt 34-37 er grundbeløb, som reguleres årligt ved brug af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks.

Måbjerg Menighedsråd, den        2012

Jørgen Jensen Menighedsrådets formand

Godkendt af Holstebro provstiudvalg, den 30.04.2012

Bilag: Taksterne følger Holstebro Provsti takster, bestemmelser for kvarter 16, 18, 19 og Kiste/urnefællesgrave (de ukendtes)

Bestemmelser vedrørende afdeling 16 og 18
Skov kirkegård

For gravsteder med fælles beplantning af træer uden afgrænsning mellem gravene.

Gravstederne i disse afdelinger er til kistegrave og i visse områder til urnegrave.

Fredningstiden for kistegrave er 25 år, urnegrave 10 år, hvorefter graven kan fornys eller sløjfes. Gravstedets indehaver vil blive underrettet, når det er tid til fornyelse eller sløjfning af gravstedet.

Betaling:

Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst. Græsarealet og beplantningen vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning, og er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Der skal for hele fredningsperioden oprettes et legatbrev (25/10 år). Legatbrevet sendes til Viborg stift, når gravstedsejeren har underskrevet det. Viborg stift fremsender et girokort på beløbet til indehaveren. Når betaling har fundet sted, modtager ejeren af gravstedet kopi af aftalen.

Mindesten skal være af granit med glat overflade (Halmstad) i størrelse 40 x 60 cm med indhugget inskription. Stenens overflade skal ligge i niveau med græsset. Stenen nedlægges af graveren.

Der må lægges buketter på eller ved stenen. Der må bruges op til to vaser (beregnet til nedgravning) i forbindelse med stenen. Der må ikke anbringes kræmmerhuse, krukker, julekranse, lys el. lign. på græsarealet.

Ca. 1 gang ugentlig (så vidt muligt torsdag), indsamler graveren buketter mm. forud for græsslåning.

Bestemmelser vedrørende: Kiste/urnefællesgrave (De ukendtes)

1. Kiste/urnegrave udlægges i fælles græsareal med plads til kiste/urne.
2. Fredningstiden for kistegrave 25 år, urnegrave 10 år.
3. Gravstedsretten kan ikke fornyes.

Erhvervelse og vedligeholdelse:
1. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.
2. Græsarealet og omgivende beplantning vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.
3. Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst.
4. Buketter må henlægges på græsset.
5. Buketter indsamles før græsslåning ca. 1 gang ugentlig og henlægges, for så vidt de ikke er visne, ved fællesmonumentet.
6. Granpyntning er ikke tilladt.
7. Der må ikke anbringes kræmmerhuse, vaser, krukker, julekranse o. lign. på græsarealet.

Bestemmelser vedrørende afdeling Livstræet 

Gravene er udlagt delvis i græs og gravsteder med hæk. Gravstederne er på 1,5 x 1,5 meter, afgrænsede til græsarealet med brostenskanter.

Gravstederne i afdelingen er kiste og urnegrave.

Fredningstiden for kistegrave er 25 år, urnegrave 10 år, hvorefter graven kan fornyes eller sløjfes. Gravstedets indehaver vil blive underrettet, når det er tid til fornyelse eller sløjfning af gravstedet.

Betaling:

Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst. Græsarealet vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning, og er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Der skal for hele fredningsperioden oprettes et legatbrev (25/10 år). Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter gældende takst. Legatbrevet sendes til Viborg stift, når gravstedsejeren har underskrevet det. Viborg stift fremsender et girokort på beløbet til indehaveren. Når betaling har fundet sted, modtager ejeren af gravstedet kopi af aftalen.

Mindesten skal være af granit uden blankpoleret overflade. Max. højde 60 cm.

Bestemmelser vedrørende afdeling Livstræet

For gravsteder med fælles beplantning af træer, stauder m.m. uden afgrænsning mellem gravene.

Gravstederne er kistegrave og urnegrave.

Fredningstiden for kistegrave er 25 år, urnegrave 10 år, hvorefter graven kan fornys eller sløjfes.

Gravstedets indehaver vil blive underrettet, når det er tid til fornyelse eller sløjfning af gravstedet.

Betaling:

Erhvervelse sker efter den enhver tid gældende takst.

Græsarealet og beplantningen vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning, og er obligatorisk og

udføres efter den til enhver tid gældende takst. Der skal for hele fredningsperioden oprettes en

GIAS aftale (25/10 år).

GIAS aftalen sendes til Viborg stift. Viborg stift fremsender en regning på beløbet til indehaveren.

Når betaling har fundet sted, modtager ejeren af gravstedet kopi af aftalen.


Mindesten skal være af natursten uden blankpoleret overflade. Max højde 60 cm. Mindestenene

skal stå i beplantningen inde for jernrammen nærmest gravstedet.

Der må lægges blomster/vinterbuketter på eller ved stenen.

Der må bruges op til to vaser (beregnet til nedgravning) i forbindelse med stenen. Der må ikke anbringes kræmmerhuse, krukker, julekranse, lys el. lign. på græsarealet/bedet.

Ca. 1 gang ugentlig(så vidt mulig torsdag), indsamler graveren buketter m.m. forud for græsslåning.

Det sker
26.9.21
Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Se mere her
29.9.21
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
1.10.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
4.10.21
Platformen i Ellebæk Kirke
Se mere her